Ingångslöner

De sannolika ingångslönerna på Westander ligger i spannet 51 000–59 000 kronor. Mittenvärdet motsvarar företagets medianlön minus 3 000 kronor. De allra flesta av våra medarbetare har gått ner i lön när de har börjat på Westander.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Tack vare ett enhetligt timpris på 2 700 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Westander anställer enbart konsulter som snabbt kan ta ett totalt kundansvar, själva utse sina arbetsgrupper och vara första linjens chefer. Vi ska kombinera fortsatt expansion med kvalitetshöjning. Därför höjer vi även våra ingångslöner kontinuerligt i takt med företagets medianlön. Den rekryterande chefen både kan och vill erbjuda en god lön.

Våra konsulters ingångslöner bygger som regel på en förväntad beläggningsgrad på 50 procent utan egna kundansvar. Alla konsulter har dels ett beläggningsmål på 75 procent, varken mer eller mindre, dels ett beläggningskrav på 50 procent. Det krävs att beläggningsgraden 50 procent överträffas för att en positiv löneutveckling ska bli aktuell.

Den lönesättande chefen är en coach som ska hjälpa medarbetaren att öka sitt bidrag till lönsamheten – och därmed sin lön. Variationen i individuell löneutveckling är mycket stor på Westander och baseras helt på den anställdas ökade bidrag till företagets lönsamhet. Konsulternas resultat följs upp månadsvis mot tydliga kvantitativa mål. Som anställd kan man snabbt höja lönen genom att öka sitt bidrag till lönsamheten.

Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i personalkostnader per anställd vid en jämförelse med de 26 medlemsföretagen i pr-branschföreningen Precis. Under 2022 kom vi på sjätte plats i löneligan.

Vid årsskiftet 2023/2024 var genomsnittslönen på Westander 64 000 kronor och medianlönen var 58 000 kronor.

Patrik Westander, 2024-01-31