12 rutiner för hög kvalitet

Som pr-partner stärker vi er kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv. Vi tror på nyttan med ett långsiktigt förhållningssätt, gärna med tydligt sikte på uppdragsgivarens målbild om tre år.

När vi inleder ett nytt samarbete går kundansvarig konsult igenom de här kvalitetsrutinerna med kontaktpersonen hos uppdragsgivaren.

1. Minst två konsulter
I alla samarbeten ingår minst två konsulter: kundansvarig konsult och biträdande kundansvarig. Minst en av dessa två nyckelpersoner är seniorkonsult. Arbetsgruppen är vald utifrån kompetens och engagemang.

2. Kundansvarig har totalansvaret
Kundansvarig har ansvar för alla beslut som rör samarbetet och är ytterst ansvarig för all kvalitetssäkring. Alla leveranser ska vara faktamässigt och språkligt korrekta, ske inom utlovad tid och till överenskommen kostnad.

3. Utrymme för proaktivitet
Ett samarbete med Westander kostar en till två miljoner kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå uppdragsgivarens mål utan att skapa ett konsultberoende.

4. Bred kompetens
Vi rekryterar enbart konsulter med flerårig praktisk erfarenhet och eftersträvar stor bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Vi är i dag cirka 40 anställda med olika bakgrund från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring.

5. Tillgång till specialister
För att säkerställa kundnytta i enskilda arbetsmoment involverar kundansvarig ofta även specialiserade kollegor. Ett enhetligt timpris gör att vi enkelt kan skräddarsy teamet efter uppdragets behov för stunden.

6. Kontinuitet
Kundansvarig konsult förväntas involvera sina kollegor och eftersträva att göra sig själv ersättlig i samarbetet. Det garanterar kontinuitet i samarbetet även om kundansvarig skulle bli sjuk, vara föräldraledig eller sluta på Westander.

7. Balans i livet
Vi eftersträvar framförhållning i alla samarbeten och vill inte uppmuntra till en övertidskultur. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

8. Ständig förbättring
Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder – i stort och smått – bland annat genom att regelmässigt ställa oss själva tre frågor: Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra ännu bättre? Vad kan vi göra annorlunda?

9. God kostnadskontroll
I ett löpande samarbete fakturerar vi enligt löpande räkning, ofta med ett kostnadstak per år eller en indikativ faktureringsnivå som ram. Vi erbjuder veckovisa timrapporter för att uppdragsgivaren enkelt ska kunna överblicka kostnader och budget.

10. Löpande uppföljning
Vi eftersträvar prestigelösa och förtroendefulla samarbeten där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Kundansvarig följer kontinuerligt upp samarbetet och efterfrågar aktivt återkoppling på Westanders insatser.

11. Årlig kundundersökning
Vi genomför varje år en kundundersökning som våra kundansvariga konsulter kan använda som ett kvalitetsverktyg. Undersökningen förfinas varje år för att ge konsulterna bästa möjliga vägledning till framgång.

12. Ingen avtalsbindning
Vi avtalsbinder aldrig en uppdragsgivare och fakturerar enbart för arbetad tid. Uppdragsgivaren kan när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver Westanders redan nedlagda arbetstimmar.