Westanders byråintäkt

Byråintäkt är det relevanta och mest använda intäktsmåttet för en pr-byrå. Omsättning är ett mindre relevant mått, eftersom där ingår vidarefakturering till kunderna som kan variera kraftigt utan något samband med uppdragets omfattning.

Byråintäkt mäts vanligen som arvoden plus eventuella påslag som görs på utlägg för uppdragsgivares räkning samt provisioner. Westanders byråintäkt motsvarar enbart våra samlade konsultarvoden, eftersom vi vare sig tillämpar påslag eller får provisioner.

Byråintäkten har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 28 miljoner kronor 2013 till 67 miljoner 2023. Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år.