Westanders förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Westander hjälper företag att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, ofta med målet att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till ökat samhällsengagemang och är på många sätt en annorlunda pr-byrå:

Engagemang – vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Öppenhet – vi vill bidra till den öppna demokratiska processen. Proaktivitet – vi hjälper våra uppdragsgivare genom att ligga steget före med konkreta förslag. Kvalitet – vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare.

Styrkor och svagheter

Westanders styrkor ligger i ett eget engagemang i uppdragen, en öppenhet som gör pr-verktygen tillgängliga för fler, en pr-filosofi som bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta samt en arbetsmetod som innebär att vi stärker uppdragsgivarens kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Westanders svagheter kretsar kring eventuell tveksamhet till samarbete med Sveriges nionde största pr-byrå (2021). Vissa stora företag kan antas vara mer benägna att välja en av Sveriges största pr-byråer.

Möjligheter och risker

Det ligger en stor marknadsmöjlighet i att sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Marknadsriskerna kan framför allt förväntas bestå i svårigheten att under en eventuellt försvagad arbetsmarknad – då personer med fast anställning är försiktiga jobbsökare – kunna fortsätta rekrytera kvalificerade rådgivare som kan skapa sin egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment.

Flerårsöversikt

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Under den senaste fyraårsperioden har den ekonomiska utvecklingen varit som följer (belopp i tkr):

Rörelseresultatet ökade till 6,8 miljoner under 2022. Westanders rörelseresultat har under de senaste fyra åren legat stabilt i ett intervall mellan 4,0 och 6,8 miljoner. Byråintäkten per anställd ökade till 1,9 miljoner under 2022. Personalkostnad per anställd ökade till 1,3 miljoner under 2022.

Westanders byråintäkt blev 69,1 miljoner, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Företag svarade för 64 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 24 procent och myndigheter för resterande 12 procent. De tio största uppdragsgivarna stod för 32 procent av byråintäkten, vilket kan jämföras med 46 procent under 2012.

Hållbarhet

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Företaget är en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Positiv samhällsutveckling. Westander har lagt till en egen fråga om samhällsnytta i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie: ”I vilken grad upplever du att din egen arbetsinsats/arbetsuppgifter bidrar till en positiv samhällsutveckling?” 2022 blev betyget 8,7 på en tiogradig skala. Företagsledningen utser varje år en topp tio-lista över kundsamarbeten som har lämnat viktiga bidrag till en positiv samhällsutveckling.

Miljö

Kundsamarbeten. På Westander tar vi bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vi söker aktivt uppdrag med en positiv inverkan på miljön. Inom särskilt miljöbelastande sektorer undviker vi samarbeten med leverantörer och potentiella uppdragsgivare som inte tar ett aktivt miljöansvar. I alla relevanta uppdrag strävar vi efter att bidra till att minimera våra kunders miljö- och klimatpåverkan.

Specialistenheter. Omkring 40 procent av Westanders byråintäkt kommer från två enheter med tydlig hållbarhetsprofil. Westander Hållbarhet är specialiserad på hållbarhetskommunikation och hjälper företag att stärka varumärket, inspirera andra och driva hållbarhetsarbetet framåt. Westander Klimat och Energi analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Transporter. Westander eftersträvar att välja de mest klimateffektiva transportsätten. Vi väljer kollektivtrafik och cykel framför taxi och bil. När taxi anlitas väljer vi i första hand bolag med stor andel miljöbilar, som drivs med biogas, etanol eller el. Vi undviker i möjligaste mån flygresor. I de fall då bud anlitas, väljer vi i första hand företag som enbart använder cykelbud och miljöbilar.

Socialt och personal

Balans i livet. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. I medarbetarstudien 2022 fick frågan om ”balans i livet” betyget 9,1 på en tiogradig skala. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Lönemålet topp tre. Westander har som lönemål att vara topp tre i personalkostnader per anställd vid en jämförelse med de 26 medlemsföretagen i pr-branschföreningen Precis. Tack vare ett enhetligt timpris på 2 700 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Under 2021 kom Westander på åttonde plats i löneligan.

Nej till gratisjobb. Westander tackar konsekvent nej till löpande pro bono-samarbeten och andra former av välgörenhet. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra anställda såväl en god lön som balans i livet. Vi bidrar i stället till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler genom Pr-handboken.

Lönekatapult och vd-lönekvot. Som ett led i en långsiktig vinstmaximering tillämpar Westander en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. All eventuell vinst över en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar. Vid årsskiftet 2022/2023 var medianlönen 56 000 kronor, medan vd-lönen var dubbelt så hög på 112 000 kronor.

Demokrati och samhälle

Pr och samhällsnytta. Vi på Westander tror att bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta. I våra samarbeten ställer vi ofta frågor om företagets syfte och existensberättigande. Vi pratar om hur uppdragsgivaren kan stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Företagen i debatten. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i debatten inte kan undgå att bli engagerade. Samhällsengagerade människor tänker mer långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Den demokratiska lobbyisten. Politisk påverkan är en viktig del av demokratin. Samtidigt kan lobbying med dolda kunder vilseleda både allmänheten och politikerna. Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder. Vi följer tre tydliga och konkreta regler: Berätta vem kunden är, öppna upp för granskning och säg nej till trollkampanjer.

Skatter och bidrag. Westander ser skatter som företagets viktigaste bidrag till finansieringen av ett välfungerande samhälle. Vi eftersträvar en god skatte- och bidragsmoral, som inte syftar till att minimera skatter och maximera bidrag. Westanders ambition är att för varje år bidra med mer till välfärden. Bolagsskatt och sociala avgifter summerade 2022 till rekordhöga 12,1 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under 2022

Westanders kundundersökning. Med syftet att höja kvaliteten på Westanders tjänster genomfördes i september en egen kundundersökning med tolv frågor. Tidigare har företaget deltagit först sex år i Resumés kundundersökning och därefter 15 år i Regis motsvarighet. Den första upplagan av Westanders egen kundundersökning besvarades av 64 kundkontakter, vilket var ett nytt deltagarrekord.

Kundbetyg på samhällsnytta. Westander mäter sedan 14 år medarbetarnas subjektiva uppskattningar av det egna bidraget till en positiv samhällsutveckling. I Westanders nya kundundersökning ställer vi den här frågan: ”I vilken grad tycker du att ert samarbete med Westander bidrar till att skapa samhällsnytta?” 2022 blev betyget 9,4 på en tiogradig skala.

Handbok i digital kommunikation. I oktober lanserades Handbok i digital kommunikation 2023, med 220 av Westander Digitals bästa praktiska tips om strategi och kanaler. Westander Digital vill hjälpa företag att dels förbättra sin digitala kommunikation, dels delta i debatten om det digitaliserade samhället. Handboken delas ut gratis och har hittills tryckts i 2 000 exemplar.

Rekord i lönehöjningar. Som ett led i en långsiktig vinstmaximering tillämpar Westander sedan 2009 en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. Eventuell övervinst utgör grund för beräkningar av utrymmet för lönehöjningar så att företagets ökade personalkostnader kan förväntas utradera nästa års övervinster. Westanders övervinst var 8,1 miljoner kronor 2022, vilket ledde till rekordstora 18,9 procent i lönehöjningar från den 1 januari 2023.

Ändrad spärr mot övervinster. Inför 2023 har Westander infört en definition av begreppet övervinst som är hållbar över tid. Tidigare har företagets lönsamhetsmål varit 185 000 kronor per anställd. Det nya lönsamhetsmålet är en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten. All eventuell vinst över målet går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar.

Årets arbetsgivare 2023. Westander utsågs för tredje gången på fyra år till Årets arbetsgivare på Årets Byrå-galan 2023. Utmärkelsen baseras på en medarbetarundersökning som analysföretaget Regi genomför bland byråer i kommunikationsbranschen.

Förväntningar avseende 2023

Som kvalificerade rådgivare i pr-marknadens övre kvalitetssegment har Westanders konsulter visat sig vara relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Olika kvalitetssegment av branschen påverkas olika mycket. Även i tider av oro och lågkonjunktur går det som regel bra för kvalificerade rådgivare och mindre bra för redan prispressade resurskonsulter.

Westander har varje år sedan starten år 2000 varit ett lönsamt företag. Byråintäkten har sedan 2012 vuxit organiskt med 9 procent i årsgenomsnitt. Mot denna bakgrund förväntar vi oss en fortsatt ökad byråintäkt och god lönsamhet också under 2023.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 29 612 086 kronor, disponeras enligt följande:

Den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 2,7 miljoner blir företagets soliditet 54 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

Här kan du ladda ner Westanders årsredovisning 2022.