Enhetsrotation

Vi uppmuntrar våra konsulter att byta enhet och chef regelbundet. Westander ser enhetsrotation som ett viktigt verktyg för kompetensutveckling.

Westanders enhetsrotation innebär att vår vd två gånger om året

  • uppmuntrar alla konsulter till enhetsbyte och ber cheferna om eventuella inspel
  • genomför korta samtal med alla konsulter om vilka chefer de för egen del kan tänka sig att ha
  • beslutar om byten av enheter och eventuellt nya enheter från den 1 mars respektive den 1 oktober.

Vd:s beslut om enhetsbyte tas efter samråd med den enskilda konsulten och den nya chefen, men ingen konsult är garanterad att få sitt främsta val av chef. Hänsyn behöver även tas till en någorlunda jämn fördelning av seniorkonsulter respektive pr-konsulter, rutinerade respektive nyanställda och kvinnor respektive män.

Alla konsulter är samtidigt garanterade att få en av sina tre främsta kandidater som närmaste chef. De konsulter som byter har också en ”nöjd medarbetare-garanti” som innebär att de vid nästa enhetsrotation kan gå tillbaka till sin tidigare enhet. Westander ska vara en maximalt flexibel organisation, där det ska vara helt naturligt att kunna gå ut och in i såväl olika enheter som företagets ledningsgrupp.

Syftet med våra enhetsrotationer är att uppmuntra enskilda konsulters kompetensutveckling, underlätta en effektiv kompetensöverföring över enhetsgränser och främja ömsesidigt förtroende mellan chefer och medarbetare.

1. Kompetensutveckling
Westander får samhällsengagerade högpresterare att växa till kvalificerade rådgivare. Genom regelbundna byten av enhet och chef ser vi till att våra konsulter ständigt utmanas och lär sig nya saker. Jobbet på Westander ska alltid vara utvecklande. Ingen konsult som har goda förutsättningar att nå nästa steg i vårt karriärprogram ska behöva söka sig utanför företaget för att kompetensutvecklas.

2. Kompetensöverföring
Westander erbjuder kunderna kvalificerad rådgivning och en bred specialistkompetens. Genom regelbundna enhetsbyten uppmuntrar vi våra konsulter till samarbete med nya kollegor och främjar en effektiv kompetensöverföring över enhetsgränser. Att som kund samarbeta med Westander ska vara att bli utmanad. För att underlätta detta behöver kundansvarig ha tillgång till olika specialister och enkelt kunna skräddarsy arbetsgruppen efter uppdragets behov.

3. Ömsesidigt förtroende
Westander tror på ömsesidig tillit och ett individanpassat coachande ledarskap. Genom regelbundna chefsbyten säkerställer vi att den enskilda medarbetaren alltid har gjort ett aktivt val av sin närmaste chef. På Westander är det upp till medarbetaren hur hon eller han vill använda sin chef i sin egen utveckling. Det faktum att vd:s val av en ny chef främst baseras på kollegornas uttryckta förtroende skapar även en trygghet hos chefen.

4. Risker med enhetsrotation
Regelbundna enhetsrotationer kan skapa både frustration och oro. Chefer som har satsat tid och kraft på att introducera en ny kollega kan uppleva frustration när de inte får skörda frukterna av sitt arbete. I mindre enheter kan det finnas en oro för att medarbetare ska lämna enheten och påverka dynamiken i arbetsgruppen negativt. I sista hand finns även risken för nedläggning av den enhet som inte uppfattas som ett populärt alternativ.

5. Risker med utebliven enhetsrotation
En hög tröskel att byta chef och enhet kan minska både kompetensutveckling och kompetensöverföring. Risken ökar för att en enskild konsult ska stagnera i sin utveckling och söka ett nytt jobb. Utebliven enhetsrotation kan bidra till att skapa interna silos, motverka samarbete över enhetsgränser och försvåra för kundansvariga att använda bästa tillgängliga kompetens. Ett konsultföretag som över tid erbjuder sämre möjligheter till kompetensutveckling än kunderna mister förr eller senare de mest kvalificerade medarbetarna till kundsidan.

Uthållig förändring har ett högre syfte, sker i små steg och bygger på trygghet. Westander enhetsroterar för att mer effektivt kunna bidra till ökat samhällsengagemang. Våra regelbundna enhetsrotationer gör att vi kan undvika större och mer utmanande organisationsförändringar. Vi möjliggör trygghet genom en stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet i samtliga våra enheter.

En medarbetare har även möjlighet att proaktivt kontakta vd och föreslå ett eget byte av chef och enhet mellan de halvårsvisa enhetsrotationerna. Det ska vara enkelt att gå ut och in i olika enheter på Westander. Företagskulturen ska präglas av frihet och ansvar.

Vi tror att det ligger i medarbetarnas, chefernas och kundernas intresse att Westander fortsätter att vara en maximalt flexibel organisation som genomför regelbundna enhetsrotationer.

Patrik Westander, 2024-02-15