Jämställdhetsplan

Westander ska erbjuda kvinnor, män och personer med annan könsidentitet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Målet är att alla anställda på Westander ska känna sig helt trygga med att de behandlas lika oberoende av kön, könsidentitet och könsuttryck.

Likabehandling är en viktig effektivitets- och lönsamhetsfråga för företaget. Likabehandling gör oss till en attraktiv arbetsgivare och främjar en jämn könsfördelning. Särbehandling baserad på kön underminerar förtroendet kollegor emellan, skapar konflikter på arbetsplatsen och leder till ett slöseri med kompetens.

Jämställdhetsplanen är företagsledningens främsta styrinstrument för att säkerställa likabehandling och därmed en jämn könsfördelning i företaget. Westanders jämställdhetsplan utgår från den forskning inom psykologin som visar att vi människor i allmänhet tycker bättre om personer som är lika oss själva. Vi tenderar exempelvis att positivt särbehandla kollegor av samma kön som vi själva. Detta ska jämställdhetsplanen motverka.

Insikten om allas våra medvetna eller omedvetna fördomar är särskilt viktig på en arbetsplats som Westander, där den första linjens chefer är alla de kundansvariga kollegor som leder och fördelar det dagliga arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö. Och vi är inte en arbetsplats fri från jämställdhetsutmaningar.

Arbetsförhållanden

Westander genomför sedan 14 år en årlig medarbetarundersökning där vi ställer följande fråga: ”I vilken grad upplever du att Westander erbjuder kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter?” Vårt genomsnittliga jämställdhetsbetyg har på fem år ökat från det hittills lägsta resultatet 9,14 till 9,78 på en tiogradig skala. Andelen som litar fullt ut på likabehandlingen har under samma tid ökat från 52 till 82 procent.

För fem år sedan införde vi två nya frågor i våra halvårsvisa utvecklingssamtal:

  • I vilken grad upplever du att Westander erbjuder kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter?
  • I vilken grad tycker du att du själv tar ansvar för att behandla dina kollegor lika oberoende av kön?

Syftet med att ställa frågorna två gånger om året är att dels hitta förbättringspotential i arbetsmetoder, processer och rutiner, dels inskärpa betydelsen av att vi alla tar ansvar fullt ut för att likabehandla oberoende av kön.

Arbetsgrupper

Westanders arbetsgrupper har tidigare i alltför hög grad varit enkönade. Detta innebär att vi har gått miste om den ökade trivsel, kreativitet och produktivitet som mixade grupper skapar. Vid en genomgång av 112 aktiva kunder i oktober 2022 hade 25 procent en enkönad arbetsgrupp, här definierad som kundansvarig och biträdande.

Mot bakgrund av en hög andel enkönade arbetsgrupper införde vi för fem år sedan ett nytt mål och två nya rutiner:

  • Andelen enkönade arbetsgrupper ska vara cirka 25 procent.
  • Affärsområdescheferna ska ifrågasätta enkönade arbetsgrupper och vd ska mäta andelen halvårsvis.
  • Vd ska månadsvis presentera en genomgång av könsfördelningen bland topp tio samlad fakturering i egna kundansvar.

Syftet med målet och de nya rutinerna är att uppmuntra kundansvariga till likabehandling och främja en jämn könsfördelning.

Löner och anställningsvillkor

Westander har som Sveriges enda pr-byrå en lönepolicy som är öppet redovisad på hemsidan.

Westanders lönesättare genomför två gånger om året branschunika, anonymiserade rankingar, där samtliga konsulter rangordnas utifrån de två viktigaste lönekriterierna: samlad fakturering i egna kundansvar och egen beläggningsgrad.

Resultatet av den anonymiserade rankingen jämförs därefter med de anställdas placering i relativlönestrukturen. När den anonymiserade rankingen avviker från lönerankingen måste lönesättarna kunna motivera avvikelsen utifrån övriga lönekriterier.

Syftet med de anonymiserade halvårsvisa rankingarna är att öka objektiviteten och säkerställa en rättvis relativlönestruktur baserad på bidrag till lönsamheten.

Rekrytering och befordran

Westander har en välstrukturerad rekryteringsprocess. Våra affärsområdeschefer använder sig av hårt styrda mallar för jobbannonser, rekommenderade intervjufrågor, rekommenderade skrivtest och rekommenderade referensfrågor.

Jobbsökarboken 10 skäl att jobba på Westander gör det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda. När vi årligen trycker nya upplagor av jobbsökarboken uppmuntras alla anställda att delta i uppdateringen.

Westanders vd beslutar, efter samråd med affärsområdeschef, om eventuellt ändrad placering i tjänstekategori. Beskrivningen av Westanders tjänstekategorier specificerar tydliga kvantitativa bedömningsgrunder för befordran.

Syftet med tydligheten är att öka affärsområdeschefernas objektivitet i rekrytering och vd:s objektivitet i befordran.

Kompetensutveckling

Westanders utgångspunkt är att alla vill utvecklas på jobbet. Hos oss har du goda möjligheter att göra det genom att jobba tillsammans med olika kollegor med stor bredd i erfarenhet och kompetens.

Alla anställda förväntas bidra till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft genom att ge beröm och konstruktiv kritik. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Vi betonar att en god återkopplingskultur bygger på att medarbetarna ger och får minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik. Westanders systematiska återkopplingsarbete, med fokus på främjartekniker, är på så vis en effektiv motkraft till förminskande härskartekniker.

Westander gör en årlig mätning bland medarbetarna: ”I vilken grad tycker du att vi har en god återkopplingskultur?” 2022 blev vårt genomsnittsbetyg 8,64 på en tiogradig skala.

Syftet med att årligen ställa frågan är att synliggöra värdet av återkopplingskulturen.

Arbete och föräldraskap

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Det erbjudandet underlättar vår rekrytering av kompetenta och engagerade konsulter.

Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Westanders föräldrapolicy underlättar för företagets småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familjeliv.

På Westander innebär heltid 40-timmarsvecka. Övertid premieras inte och beordrad övertid förekommer inte. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet. Vi är en av få pr-byråer som har kollektivavtal.

Westander har sedan 14 år lagt till en egen fråga i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie: ”I vilken grad upplever du att du erbjuds/det finns möjligheter för dig att nå balans i livet mellan arbete och familj/fritid?” 2022 blev betyget 9,11 på en tiogradig skala.

Syftet med att årligen ställa frågan är att synliggöra värdet av balans i livet som en viktig konkurrensfördel för Westander som arbetsgivare.

Westanders jämställdhetsplan revideras årligen. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2023-01-30