Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Vi vill att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen. Westander har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Möjliga åtgärder kan vara uppsägning eller avsked.

1. Vad är det som avses?
Vad som avses med trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier definieras i diskrimineringslagen.

Med trakasserier avses ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Exempel på trakasserier kan vara förlöjligande kommentarer, nedsättande skämt och utfrysning.

Med sexuella trakasserier avses ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Sexuella trakasserier kan förutom kommentarer och ord vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Med repressalier avses att arbetsgivaren utsätter en arbetstagare för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att arbetstagaren har anmält eller påtalat trakasserier eller sexuella trakasserier. Diskrimineringslagen likställer med arbetsgivare alla som leder och fördelar arbetet. Repressalieförbudet omfattar därmed inte bara vd, byråchef, HR-chef samt affärsområdeschefer, utan också alla Westanders kundansvariga konsulter.

Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier accepteras inte på Westander.

2. Vad avgör om ett beteende är sexuella trakasserier?
På en arbetsplats är det tillåtet att bli förälskad, berätta om sådana känslor och flörta – givet att det sker på ett respektfullt sätt. Om båda parter är med på flörten är det inte sexuella trakasserier.

För att ett beteende ska betraktas som sexuella trakasserier krävs dels att mottagaren upplever att beteendet är ovälkommet, dels att den som trakasserar förstår att beteendet är ovälkommet.

Det är därför viktigt att du som utsätts för ett ovälkommet beteende klargör för den andra parten att beteendet är ovälkommet. Det är först om den andra parten därefter upprepar beteendet mot dig som det blir sexuella trakasserier.

I vissa situationer kan dock kränkningen vara så tydlig att inga påpekanden krävs från den som känner sig trakasserad.

3. Vem ska jag prata med?
Om någon anställd på Westander behöver stöd och råd när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, eller om någon anställd vill göra en anmälan, ska den anställda i första hand vända sig till HR-chef eller egen affärsområdeschef och i andra hand till vd eller annan affärsområdeschef.

Det är vd:s ansvar att arbetsmiljön är sådan att den motverkar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Om det trots allt inträffar att en anställd blir utsatt, är HR-chefen ansvarig för att handläggning av anmälan sker med största möjliga respekt för den utsatta – som även ska ges möjlighet att tala med någon utomstående knuten till företagshälsovården.

Om någon upplever sig trakasserad kommer arbetsgivaren, i första hand genom HR-chefen, att utreda vad som har hänt. Notera att arbetsgivaren kan bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra personer än den utsatta. Om utredningen visar att trakasserier har inträffat kommer företagsledningen att genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

I första hand kan den som trakasserat uppmanas att sluta med sitt beteende. Därefter kan det bli fråga om varning eller som en sista utväg uppsägning eller avsked.

4. Omfattas kundansvariga av arbetsgivarens utredningsansvar?
Den kundansvariga konsulten är första linjens chef, har arbetsgivarens mandat att leda och fördela det dagliga arbetet och är ensam ansvarig för alla beslut som rör samarbetet. En kundansvarig konsult utser exempelvis själv sina arbetsgrupper.

Som första linjens chef på Westander omfattas därmed den kundansvariga konsulten av arbetsgivarens utredningsansvar enligt diskrimineringslagen. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

En kundansvarig konsult som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska i första hand vända sig till HR-chef eller egen affärsområdeschef och i andra hand till vd eller annan affärsområdeschef.

5. Vad är kränkande särbehandling?
Vad som avses med kränkande särbehandling definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Med kränkande särbehandling avses ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Exempel på kränkande särbehandling kan vara att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för nedsättande ord, ryktesspridning eller förlöjliganden. Kränkande särbehandling kan utvecklas till mobbning och utfrysning.

Med tanke på det ofta hårda tonläget i den allmänna politiska debatten kan kränkande särbehandling kopplad till politiska åsikter vara en särskild arbetsmiljörisk på Westander. Våra anställda har som regel ett stort samhällsengagemang, olika partipolitisk bakgrund och många olika politiska perspektiv. På Westander ska vi behandla varandra respektfullt även i politiska diskussioner och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling kopplad till politiska åsikter.

Kränkande särbehandling är raka motsatsen till respektfullt beteende och den snällhetskultur vi eftersträvar. Kränkande särbehandling accepteras överhuvudtaget inte på Westander. Om någon anställd behöver stöd och råd eller vill göra en anmälan, ska den anställda i första hand vända sig till HR-chef eller egen affärsområdeschef och i andra hand till vd eller annan affärsområdeschef.

6. Gäller nolltoleransen även uppdragsgivare?
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier ska inte förekomma på företaget. För att uppnå detta är det viktigt att alla anställda känner till Westanders riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen. Det är också angeläget att Westander och företagets anställda inte accepterar ovälkomna närmanden av sexuell natur, kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier från en uppdragsgivares eller annan samarbetspartners sida.

Kundansvariga konsulter på Westander uppmuntras att avsluta alla samarbeten som inte präglas av ömsesidig respekt. Diskrimineringslagen reglerar inte en kunds agerande i relation till Westander, men dessa riktlinjer och rutiner gäller även våra anställdas samarbetsrelationer med andra företag och organisationer.

Frågan om förekomsten av trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen ska tas upp i vd:s, HR-chefens och affärsområdeschefernas regelbundna individuella utvecklingssamtal med de anställda.

Ovanstående riktlinjer och rutiner har diskuterats med samtliga anställda. Alla anställda deltar också i en årlig revidering, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2024-02-26